POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika w sytuacji gdy:
- Użytkownik przegląda strony internetowe w domenie https://gebo-technic.pl/
- Użytkownik kontaktuje się ze Spółką, w szczególności za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej, osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.
Zapewniamy, że GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników.
1.
1.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, adres: ul. Jeżynowa 21, 86-005 Zielonka, Białe Błota, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269153 (dalej zwana także Administratorem).
1.2. W sprawach dotyczących danych osobowych Użytkownik może skontaktować się: z Administratorem pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. Jeżynowa 21, 86-005 Zielonka, Białe Błota, telefonicznie pod numerem +48 52 3760750 lub za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres: info@gebo-technic.pl.
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane oraz chronione przez GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
3.
3.1. GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. zapewnia, że w wypadku przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotowi trzeciemu wymagać będzie, by chronił on dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
3.2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione:
- osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. lub na rzecz których GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. świadczy usługi, jeżeli jest to potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarza dane Użytkownika (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, marketingu),
- odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów prawa lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
- innym odbiorcom, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić żywotne interesy Użytkownika lub żywotne interesy innych podmiotów.
3.3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. spoza EOG, ani organizacjom międzynarodowym poza wypadkami ewentualnie wyraźnie wskazanymi w punktach następnych.
3.4. Użytkownik ma prawo:
- w każdym czasie zażądać podania informacji o jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych,
- w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę; cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- sprostowania danych osobowych,
- żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w wypadkach określonych w art. 20 RODO,
- żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 17 i art. 18 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.5. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać
3.6. Podając dane osobowe Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora lub podmiotów trzecich, wskazanych przez niego, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego Administratora lub podmiotów trzecich wskazanych przez niego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Zgody takie są dobrowolne, nie są niezbędne do zawarcia umów i korzystania z usług i mogą zostać w każdej chwili odwołane poprzez przesłanie odpowiedniego zawiadomienia na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1.2. lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.
3.7. Podając dane osobowe Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie, także po realizacji umowy wiążącej go z Administratorem, niezbędnych danych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. Po zakończeniu realizacji umowy dane takie zostaną zanonimizowane.
4.
4.1. W wypadku skontaktowania się przez Użytkownika z GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. za pomocą dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. będzie kontaktować się z Użytkownikiem (np. w celach marketingowych, czy wykonania umowy z Użytkownikiem), przetwarzane będą takie dane osobowe, które zostaną przez Użytkownika podane dobrowolnie lub są niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe takie jak imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji tradycyjnej, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na stronie), bądź inne, które GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. uzyskało od Użytkownika w związku z łączącą ją z Użytkownikiem relacją lub zebrało z powszechnie dostępnych źródeł.
4.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na wiadomości skierowane przez niego do Administratora lub niemożnością zawarcia umowy i świadczenia mu usługi przez GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności konieczności prawidłowej identyfikacji przez GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. drugiej strony zawieranej umowy.
4.3. Dane osobowe uzyskane w powyższych sytuacjach będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i okresie:
- odpowiedzi na wiadomości kierowane za pomocą formularza kontaktowego, bądź na wiadomości wysłane na dane kontaktowe – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której Użytkownik nawiązał kontakt,
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o zgodę Użytkownika od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania,
- do celów wykonania obowiązków umownych lub nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. w sposób prawidłowy,
- ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
- archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na Administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji.
Każdorazowo jednak dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu ew. uznania za uzasadniony szczególną sytuacją sprzeciwu Użytkownika, którego dane osobowe są przetwarzane.
4.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez administratora ustawowych obowiązków. Podstawą przetwarzania danych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4.5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane umożliwiające realizację celów określonych w pkt 4.3 w zależności od roli w jakiej występuje Użytkownik, którego dane są przetwarzane i etapu współpracy, w szczególności: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa strony umowy, dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail, adres siedziby strony, adres korespondencyjny strony, nr rachunku bankowego strony, nr NIP strony, nr REGON strony Umowy.
5.
5.1. GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. pozyskuje w trakcie korzystania z jej stron internetowych przez Użytkowników dane tzw. logi, tj. automatycznie zapisane przez serwer i wysyłane przez przeglądarkę Użytkownika informacje o:
- czasie wysłania odpowiedzi przez serwer,
- adresie IP urządzenia Użytkownika, z którego inicjowane jest połączenie,
- żądaniu Użytkownika (adresie strony, na którą wszedł Użytkownik),
- dacie i godzinie żądania.
5.2 Logi okresowo są analizowane statystycznie w celu określenia obciążenia, sposobu poprawy wydajności i zaplanowania działań rozwojowych dotyczących stron, a także na bieżąco filtrowane przez system wykrywania prób włamań w celu bieżącego zapobiegania ew. próbom przełamywania zabezpieczeń lub innego rodzaju szkodliwej działalności.
5.3. Logi przetwarzane są przez czas, przez jaki są niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 5.2.
6.
6.1. W ramach stron internetowych GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników.
6.2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”), to rozpowszechniona technologia będąca częścią mechanizmu publikacji stron internetowych. Cookies stanowią małe porcje danych powiązanych z adresem internetowym strony, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych (w jego przeglądarce) i będące do dyspozycji (tworzenie, odczytywanie, modyfikacja) dla mechanizmów danej strony internetowej każdorazowo w chwili jej otwarcia przez Użytkownika.
6.3. Zapewniamy, że technologia ta wykorzystywana jest na stronach GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. w sposób racjonalny i nie godzący w interesy indywidualnych Użytkowników, pozwalając w zamian poprawić wydajność, poznawać (na poziomie statystycznym) sposoby korzystania ze stron internetowych by następnie lepiej dostosowywać jego zawartość do potrzeb Użytkowników. Ich użytkowanie wiąże się także z udostępnianymi na stronach usługami serwisów zewnętrznych rozszerzających zakres dostępnych funkcji (konkretne przypadki zostały wymienione niżej).
6.4. Cele stosowania Cookies na stronach GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. jest dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz do optymalizacji sposobu korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6.5. Strony internetowe GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. stosują plików cookies:
1) „sesyjne” (session cookies, session storage) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia strony internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki).
2) „stałe” (persistent cookies, local storage) - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3) „wewnętrzne”, tj. obsługiwane bezpośrednio przez mechanizmy stron internetowych (np. w związku z potwierdzeniem faktu zapoznania się z polityką Cookies, odbioru jednorazowej informacji okolicznościowej, wyboru preferencji dot. formy korzystania ze stron internetowych itp.);
Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie powyższych plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika stron oraz uzyskującym do nich dostęp jest GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce przy ul. Jeżynowej 21.
4) „zewnętrzne”, generowane przez mechanizmy stron trzecich w związku z ich wykorzystywaniem w strukturze stron internetowych GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o..
Zewnętrzne Cookies obsługiwane są przez podmioty będące właścicielami następujących serwisów i w związku z wyszczególnionymi funkcjami:
Google – statystyka i analityka użytkowania oraz badania wydajności stron internetowych, integracja mechanizmu map, QR-Code, rozpoznawanie mowy (wyszukiwanie głosowe na stronach internetowych)
Pliki Cookies przesyłane przez te podmioty pozostają w powiązaniu z ich własnymi stronami, mechanizmy stron internetowych GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. nie uzyskują bezpośredniego dostępu do ich zawartości a regulacje ich dotyczące są odrębne i niezależne od naszej Polityki prywatności.
6.6. Każdy Użytkownik, który jednak nie życzy sobie przyjmowania Cookies, ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia tej technologi w swojej przeglądarce internetowej. Natomiast otwierając nasze strony internetowe przeglądarką z włączoną obsługą Cookies Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie tej technologii o czym został poinformowany przez mechanizm automatycznego powiadomienia. (Zwracamy też uwagę, że Użytkownik stosując technologie rozszerzające funkcje przeglądarek (np. Flash, Silverlight) wyposaża ją w kolejne mechanizmy, które obsługują technologię Cookies i które mogą wymagać odrębnego wyłączania.)
Równocześnie informujemy, że ze względów technicznych ograniczenia stosowania plików cookies mogą ograniczyć lub uniemożliwić działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych.
6.7. GEBO TECHNIC-ENGINEERING Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolować metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall i urządzenia zabezpieczające serwer. Dostępu do danych udzielamy jedynie pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.